Zřeknutí se odpovědnosti

Firma foode.cz s.r.o. se zavazuje udržovat tyto webové stránky aktuální a přesné. Pokud byste přesto narazili na něco, co je nesprávné nebo zastaralé, budeme rádi, když nám dáte vědět. Uveďte prosím, kde na webu jste chybné informace objevili. Poté se na to co nejdříve podíváme. Svou odpověď zašlete e-mailem na adresu: info@awwwesome.cz.

Neneseme odpovědnost za ztráty v důsledku nepřesností nebo neúplnosti, ani za ztráty vyplývající z problémů způsobených nebo spojených s šířením informací prostřednictvím internetu, jako jsou přerušení nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Za jakoukoli ztrátu způsobenou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých skrze web awwwesome.cz, firmou foode.cz s.r.o. nebo jejich jménem prostřednictvím této webové stránky nebo jinou platformou, foode.cz s.r.o. nenese žádnou odpovědnost.

Používání webových stránek a všech jejich součástí (včetně fór) podléhá podmínkám použití. Pouhé používání těchto webových stránek znamená znalost a přijetí těchto podmínek použití.

S odpověďmi a dotazy na ochranu osobních údajů zaslanými e-mailem nebo pomocí webového formuláře bude nakládáno stejně jako s dopisy. To znamená, že odpověď od nás můžete očekávat nejpozději do 1 měsíce. V případě složitých požadavků vám dáme vědět do 1 měsíce, pokud potřebujeme maximálně 3 měsíce.

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odpovědí nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Firma foode.cz s.r.o. vynaloží veškeré přiměřené úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. Firma foode.cz s.r.o. musí za tímto účelem zavést vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na současný stav techniky. Nenese však odpovědnost za jakoukoli ztrátu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpí uživatel webové stránky a která vznikne v důsledku nezákonného používání jejích systémů třetí stranou.

Firma foode.cz s.r.o. nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na které nebo z nichž je vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Produkty nebo služby nabízené třetími stranami podléhají platným podmínkám těchto třetích stran.

Naši zaměstnanci vynaloží veškeré úsilí, aby zaručili dostupnost našich webových stránek a neustále je zlepšovali. Včetně lidí, kteří kvůli zdravotnímu postižení používají speciální software.

Tato webová stránka je proto vytvořena podle pokynů WCAG 2.1 úrovně AA. Tyto pokyny jsou mezinárodně uznávané dohody o přístupnosti, udržitelnosti, zaměnitelnosti a nalezitelnosti webových stránek.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu této webové stránky jsou svěřena foode.cz s.r.o..

Kopírování, šíření a jakékoli jiné použití těchto materiálů není povoleno bez písemného souhlasu foode.cz s.r.o., s výjimkou a pouze tehdy, pokud je stanoveno jinak v předpisech závazného zákona (jako je právo citovat), pokud konkrétní obsah neurčuje jinak.

V případě dotazů nebo problémů s přístupností webu nás prosím neváhejte kontaktovat.